Privacyverklaring .

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Kampeer & Outdoor Nederland B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze
  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw
  persoonsgegevens, voor zover deze toestemming niet besloten ligt in een met jou gesloten overeenkomst,
  of er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
  jouwpersoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wijzen en deze
  respecteren.

Contactgegevens Kampeer & Outdoor Nederland B.V.

Website: https://www.recreatie.be
E-mail: info@recreatie.be
Adres: Vierackerlaan 22,
6981 HW Doesburg (Gld)

Op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende
grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • jouw uitdrukkelijke toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • het voldoen aan een wettelijke plicht.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele informatie;
 • het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • het bieden van de mogelijkheid om een (persoonlijk) account aan te kunnen maken;
 • het leveren van diensten en/of producten;
 • voor het afhandelen van jouw sollicitatie; – voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de
  websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de
omstandigheden, verwerken

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • (mobiele) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bv. door een account op deze website(s) aan te maken, in
  correspondentie en telefonisch)
 • locatiegegevens
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website(s) en app(s)
 • internetbrowser en apparaattype
 • bankrekeningnummer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verwerkt, in acht genomen de wettelijke (bewaar)termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kampeer & Outdoor Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Kampeer & Outdoor Nederland B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij wij op voorhand met die partijen adequate afspraken
hebben gemaakt, met als doel jouw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kampeer & Outdoor Nederland B.V. gebruikt cookies vanuit een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ons nieuwsbriefsysteem (Hugo) en andere mailings (Mailchimp)

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. verstuurt nieuwsbrieven via nieuwsbriefsysteem Hugo. Voor dit doel gebruiken we een verzendlijst met naam en e-mailadres van mensen die op de website(s) hebben aangegeven ‘op de hoogte’ te willen blijven van de ontwikkelingen. Hugo kent de mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrieven. Als je hiervan gebruik maakt, ontvangt je geen nieuwsbrieven meer. Voor het Whole sale Management ‘White label partner’ van hebben wij ons eigen systeem. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kampeer & Outdoor Nederland B.V. en heb je het recht op de overdracht van je gegevens, als je daar om vraagt. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@recreatie.be. Er kunnen omstandigheden zijn dat wij geen gehoor kunnen geven aan je verzoek om gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij op grond van de wet gehouden zijn deze gegevens gedurende
een bepaalde termijn te bewaren. Zodra deze termijn verstreken is, zullen wij alsnog overgaan tot het verwijderen van jouw gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, waar mogelijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kampeer & Outdoor Nederland B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@recreatie.be. Dit geldt ook voor het geval je vragen hebt.

Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 oktober 2020. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om met een zekere regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.

//
//
Inkoopafdeling
voor groothandels
//
Producten
Afdeling verkoop
//
Retourneren
Product retourneren
//
Klantenservice
vraag maar raak!

Heb je een vraag, heb je een waanzinnig idee of heb je een andere vraag? Kom maar op, we horen graag van je!